Group 4 – History Videos

Group 4 – History Videos

குரூப் 4 வரலாறு சம்பந்தமான வீடியோக்கள் அனைத்தும் இந்த பக்கத்தில் தொடர்ந்து பதிவேற்றம் செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் இந்த  பக்கத்தில் வந்து  பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

ALL SUBJECTS VIDEO LINKS: CLICK HERE 

 

Group 4 History Videos & PDF New Books

எண்பாடத்தின் தலைப்புVideo LinksPDF Links
1பழைய புத்தகத்தில் வரலாறு
எங்கு எதை படிக்க வேண்டும்
will update soon will update soon
2புதிய புத்தகத்தில் வரலாறு
எங்கு எதை படிக்க வேண்டும்
will update soonwill update soon
3 சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பகுதி 1
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
4 சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பகுதி 2
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
5தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
6தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப்
பண்பாடு ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
7பண்டைகால தமிழகத்தில் சமூகமும்
பண்பாடும் சங்க காலம் பகுதி 1
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
8பண்டைகால தமிழகத்தில் சமூகமும்
பண்பாடும் சங்க காலம் பகுதி 2
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload Video
9குப்தர்கள் Part 1
ஆறாம் வகுப்பு
Download VideoDownload PDF
10குப்தர்கள் Part 2
ஆறாம் வகுப்பு
Download VideoDownload PDF
11தென்னிந்திய அரசு Part 1 பல்லவர்கள்
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
12தென்னிந்திய அரசு Part 2
சாளுக்கியர்கள் ராஸ்டிடகூடர்கள்
ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
13தென்னிந்திய புதிய அரசு
பிற்கால சோழர்கள்
ஏழாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Part 1
Download VideoDownload PDF
14தென்னிந்திய புதிய அரசு
பிற்கால பாண்டியர்கள்
ஏழாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Part 2
Download VideoDownload PDF
15டெல்லி சுல்தானியம் Part 1
அடிமை & கில்ஜி வம்சம்
ஏழாம்
வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
16டெல்லி சுல்தானியம் Part 2
துக்ளக் சையது லோடி
ஏழாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
17விஜயநகர அரசுகள்
ஏழாம் வகுப்பு
Download VideoDownload PDF
18பாமினி அரசு ஏழாம் வகுப்பு Download VideoDownload PDF
19முகலாய பேரரசு பகுதி ஒன்று ஏழாம்
வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
20முகலாய பேரரசு Part 2 ஏழாம்
வகுப்பு புதிய புத்தகம்
Download VideoDownload PDF
21முகலாய பேரரசு Part 3 ஏழாம்
வகுப்பு
Download VideoDownload PDF
மராத்தியர்கள் மற்றும்
ஸ்வாக்களின் எழுச்சி
ஏழாம் வகுப்பு புதிய புத்தகம்
will update soonDownload PDF

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: