கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

கலைச்சொல் அறிவோம்

 Crypto currency- எண்மப் பணம்

Cyber security-இணையப்பாதுகாப்பு

Cyber war-இணையத்தாக்கு

Data transfer-தரவுமாற்றல்

E-piracy-மின் தரவல் திருட்டு

Computer operator-கணிப்பொறி இயக்காளி

Computer personnel-கணிப்பொறிப் பணிஞர்

Data analysis-தரவுப் பகுப்பாய்வு

Data area-தரவுப் பரப்பகம்

Data bank-தரவு வைப்பகம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d