கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

கலைச்சொல் அறிவோம்  Crypto currency- எண்மப் பணம் Cyber security-இணையப்பாதுகாப்பு Cyber war-இணையத்தாக்கு Data transfer-தரவுமாற்றல் E-piracy-மின் தரவல் திருட்டு Computer operator-கணிப்பொறி இயக்காளி Computer personnel-கணிப்பொறிப் பணிஞர் Data analysis-தரவுப் பகுப்பாய்வு Data area-தரவுப் பரப்பகம் Data bank-தரவு வைப்பகம்