கலைச்சொல் அறிவோம் PART 4

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 4

கலைச்சொல் அறிவோம்

1.Jeep கரட்டுந்து

2.Tractor இழுவையூர்தி

 3.Double decker bus- ஈரடுக்குப் பேருந்து

4.Metro train- மாநகரத் தொடரி

5.Non-stop bus- இடைநில்லாப் பேருந்து

6.Sleeper bus- படுக்கைப் பேருந்து

7.Air condition bus-  குளிரூட்டப் பேருந்து

8.Minibus சிற்றுந்து

9.Minilorry- சிறு சரக்குந்து

10.Auto தானி

ORDER TNPSC TAMIL BOOKS

WHATSAPP- 8681859181

 

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d