கலைச்சொல் அறிவோம் PART 5

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 5

கலைச்சொல் அறிவோம்

 1.  Diaper அணையாடை

 2.  Trousers – அரைக்காற் சட்டை

 3. Churidars – இறுக்கக் காற்சட்டை –

 4. Nightie – – இரவு ஆடை

 5. Sleeveless – கையில்லா மேலாடை

 6. Fancy dress- புனைவுரு ஆடை

 7. T-shirt –  கவைச்சட்டை

 8.  Readymade dress- ஆயத்த ஆடை

 9. Lungi – மூட்டி

 10. Uniform –  சீருடை

ORDER TNPSC TAMIL BOOKS

WHATSAPP- 8681859181

 

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Whatsapp us
  %d bloggers like this: