கலைச்சொல் அறிவோம் PART 7

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 6

கலைச்சொல் அறிவோம்

கலைச்சொல் அறிவோம்

1.Soil drainage – – மண்வடிகால்

2.Soil map — மண்வகை நிலப்படம்

3.Solar heat collector – சூரிய ஆற்றல் தேக்கி

4.Solarimeter) – – சூரிய ஆற்றல் அளவி

5.Soot particles – – புகைக்கரித் துகள்கள்

6.Seismograph – – நிலநடுக்க வரைவி

7.Salt -field – உப்பளம்

8.Sand dunes – மணற் குன்றுகள்

9.Sand storm – மணற்புயல்

10.Saw dust – – மரத்தூள்

ORDER TNPSC TAMIL BOOKS

WHATSAPP- 8681859181

 

கலைச்சொல் அறிவோம் PART 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: