கற்பி, புரட்சி செய், ஒன்று சேர் – பாரத ரத்னா அம்பேத்கர்

கற்பி, புரட்சி செய், ஒன்று சேர் தன் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே வாழாமல் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கும், சமத்துவ மக்களின் ஜனநாயகத்திற்கும்…

Read More