தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள் – Industrial Centres in Tamilnadu

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள்  Lists of  Industrial cities in Tamilnadu இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET,…

Read More

Major Sea Ports in India – GK For All Exams – Inthiya Thuraimugam

இந்தியாவில் உள்ள துறைமுகங்களின் பெயர் அமைவிடம் இந்திய நாடு நீண்ட கடற்கரையைக் கொண்டுள்ள ஒரு நாடு. இந்தியக் கடற்கரையின் நீளம் 7516…

Read More