Daily Current Affairs

Daily Current Affairs in Tamil October 5 & 6 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (5 & 6 oct 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  : 5-6 Oct , 2019

Daily Current Affairs in Tamil October 3 & 4 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (3 & 4 oct 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  : Oct 3-4, 2019

Daily Current Affairs in Tamil October 2 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (2 oct 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  : Oct 2, 2019

Daily Current Affairs in Tamil October 1 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (1 oct 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  : Oct 1 2019

Daily Current Affairs in Tamil Sep 15 & 16 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (15 & 16 Sep 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  :  15 & 16 Sep…

Daily Current Affairs in Tamil Sep 14 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (14 Sep 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  :  14 Sep 2019

Daily Current Affairs in Tamil Sep 13 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (13 Sep 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  :  13 Sep 2019

Daily Current Affairs in Tamil Sep 12 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (12 Sep 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  :  12 Sep 2019

Daily Current Affairs in Tamil Sep 11 – 2019

Daily Current Affairs  தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் (11 Sep 2019 )  இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important Current Affairs)கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள். Topic :  Daily Current Affairs  Date  :  11 Sep 2019

Daily Current Affairs in Tamil September PDF – 2019

Daily Current Affairs in Tamil September PDF – 2019 செப்டம்பர் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TN Forest Forester, TN Forest Guard, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான  செப்டம்பர் மாத தினசரி முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் (Important September Month Daily Current Affairs) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  படித்து பயிற்சி பெறுங்கள். தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman…

error: Content is protected !!