TN Forest guard Exam Dec 10th Question Analysis

TN Forest guard Exam Question Analysis Dec 10th

Forest Guard தேர்வில் கேட்ட கேள்விகள்

Dec 10 2018 – இன்று நடைப்பெற்ற Forest Guard என்னென்ன வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது எந்த பகுதியில் வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது, எத்தனை வினாக்கள் கேட்கப்பட்டது என்பதன் முழு தொகுப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

We will update soon.

 

Morning : 

50 Questions from – Science

3simplification

No – Current affairs
remaining from other topics 

Some static GK Question, 

50 Ques from Science (25 Phy&Mat + Biology)

3 quest Simplification

Others are History, Polity,INM,Geo,Economics

Phy

SI unit,
Newtons 3rdlaw,Snells law formula
Joules law of heating application (not)

Mirage(kaanal Neer) is related to
Emf and potential diff
Related to magnetic field or flux

Che
1 small numerical
Eqn balance
Fullerene related
Fossil Fuel
Bio
Coined by Global Village
Hiv related
Which leaf is starting from its Bud

History

2 ques from vellore Mutiny
Founders of Vijayanagar,Golconda, Lodi dynasty

Kuram Copper plate tell about which person
Surat Split
Gandhi fast in which jail
5-6 ques from tamil poet and book

Abolition of sati

Ramakrishna mission started at which place

Indian national Congress started in which year

Polity
14th part from which articles

61 Amendment

Who is Architect of india

Who unify the indian govts

Ind consti Drafter,president

Which country 1st enact the constitution

Economy
5th Five yr plan objective

Ind agricultural council started year
Green revolution
Static Gk
Vallanadu Sanctury
Rajasthan Bird sanctuary
Steel plant
Jharkhand capital

Geography
Solar system
Secondary winds
Southwest monsoon time period month
Mansoon from which language

Evening Shift :

Science 50 Questions

Phy 12

Che 13

Botany 15

Zoology 10

Maths 4

Current Affairs 1-2

GK Related 6-7 Questions

Polity 15 Questions

Economics 15 Questions

History & INM – 40 Questions

Geography : 20 Questions

Total : 150 Questions 

 

Questions : 

Ramalingar adikalar 3 questions
Polity article number for state emergency
Jharkand capital
Tamil books and authors
Drafting committe
National development council
5th Planning commission
Maths 3 sum simiflication only
odd out resoning 1
Vellore sepoy mutinity
Dharmapal
Periyar

pH மதிப்பு 7க்கும் குறைவாக இருப்பது?

 

Maths: 3 

1.( a^2 – b^2) = a+b * a-b Formula related question 

2.Mixed Fraction based 

3. Simplification Computer: 1 

1. odd one out a.computer b.windows c.keyboard d.printer 

CA: (Static GK) 

1.Who was the first women went to olympics games? 

2.Developed nations 

3.Paper currency introduced by 

4.In which year amerthiyasan got noble price for economics ? 

5. TN people’s 2017 population 6.Supreme court located at 

7.Tidal harbour 8.Sugar bowl of India 

9.Agriculture research Tamil :6-7 

1. திரிகடுகம் ஆசிரியர் 

2. ஆசாரக்கோவை ஆசிரியர் 

3.பழமொழி நானூறு ஆசிரியர் 

 

Indian Polity : 

1.Languages articles 343-351 

2. Drafting committee head 

3. President of constituent assembly 

4.61st Amendment -1988 

5.NDC 

6. 73,74 Amendment -1992 

7.The first country to enact the constitution History and 

INM : 1.Great divide year 

2.Zamindari system 

3.Veera tamilannai 

4.In which year Dr.Muthulakshmi Reddy started cancer institute 5.S.Dharmambal Native place district

 6.Jalian wallabah park located at 

7.Founder of Lodi dynasty 

8.Founder of vijayanagara bamini 

9.The religion which was started by Akbar 

10.Golkanda Fort 

11. 1929 congress session Geo: 

1.Ringed planet 

2.Gaseous planet 

3.Number of national parks 

4.Bokoro steel plant 

5.Agriculture research

 

1) do or die who said
2) unit of refractive index
3) article for state emergency
4) national development council who introduced?
5) where supreme court located?
6) which country first formulated constitution?
7) which amendment reduce voting age from 21 to 18?
8) power of governor to promulgate ordinance during recess of legislature, which article?
9) 72 &73 rd constitution amendment act formed which year ?
10) balwant rai mehtha committee called – of panchayat ?
11) rewolt 1857?
12) who introduced jamindhari system?
13) babhar formed which religion?
14) tax on Muslim?
15) amertiya sent got Nobel prize for economic, which year?
16)more number system used in ? Statistics,maths.etc
17) 1971-1976 five year plan concentrate on?
18) mirrage due to ?
19) find odd one ? H2,o2,cl2,nh4
20)a fractional number ,multiple by same number and divided by reciprocal of that number equal to 26 8/9, what is that no?
21) 2×42-46y9=1904 what s x=?
Sini/sinr=?

 

Calculate no. Of moles in 18.069
Religious tax imposed on Muslims in mughal period
Akbar’ s religion din ilahi
Icar founded on 1929
National population policy
Unit of acceleration . South India highest peak

Physics
SI unit of coulomb
0 deg celcius in Kelvin
Graph area of displacement and time gives?
With height of image and the height of object can identify?
MRI works by (sound or magnetism or magnetic field)
Torchlight glass made up of(concave or convex)
Focal length question

Chemistry
Which one dissolve in water(Potassium chloride,silver chloride,zinc sulphate, sodium chloride)
Electron shell no. Of electrons in K,L,M,N Shells?
Bases taste(sweet or sour or bitter or salty)
Human saliva pH
pH discovered by whom?
20 g of salt dissolved in 40g of concentrated acid then what is the weight percent?
No. of molecules in 22g of CO2
Ozone depletion reasons – cfc
Acid rain particles – sulphur
Gas filled in potato chips packet?

Biology
Meiosis (tetrads)- phase
Stiff hook fruit?
Parthenocarpic friut example
Colerenchyma tissue work?


Polity
Ashok metha committee year
Balwant Rai metha committee year
Indian citizenship – single citizenship
Indian languages- 22
Elected member of parliament is known as – member of the parliament
Which 1st two states implement Panchayat Raj system?
Head of corporation ? (Chairman or president or mayor)

History
Krishna Deva Raya book name
Shudraka book name
Coins used in Vijayanagar empire
CDM year?
Congress leader in Tamilnadu during NCM?
Magazine of Maratha and Keshari author?
Subash Chandra Bose otherwise – netaji

Geography
World highest active volcano?
Morning and evening star planet?
Measurement unit for stellar bodies in solar system – light year


GK
Women marriage age-18
Highest peak in South India?
Indira Gandhi wildlife sanctuary located at?
Sunderbans located at?
Jim Corbett National park located at?

Aptitude – 4 questions
(Mode, percentage,time and speed and unidigit)

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    %d bloggers like this: