பொதுத்தமிழ் – இலக்கணம் உவமையால் விளக்கப்பெறும்

பொதுத்தமிழ் – இலக்கணம் உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெழுதுதல்

கறையான் புற்றெடுக்கக் கருநாகம் குடி புகுந்தது போல்
விடை: அத்துமீறல்
அச்சில் வார்த்தாற் போல்
விடை: ஒரே சீராக
அவளை நினைத்து உரலை இடித்தாற் போல்
விடை: கவனம்
அரை கிணறு தாண்டியவன் போல்
விடை: ஆபத்து
இடி விழுந்த மரம் போல்
விடை: வேதனை
உமையும், சிவனும் போல்
விடை: நெருக்கம், நட்பு
ஊமை கண்ட கனவு போல்
விடை: தவிப்பு, கூற இயலாமை
எட்டாப்பழம் புளித்தது போல்
விடை: ஏமாற்றம்
ஏழை பெற்ற செல்வம் போல்
விடை: மகிழ்ச்சி
கயிரற்ற பட்டம் போல்
விடை: தவித்தல், வேதனை
கண்ணைக் கட்டி காட்டில் விட்டது போல்
விடை: துன்பம், வேதனை
தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி
விடை: அறிவு
உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல்
விடை: நட்பு, உதவுதல்
நீரின்றி அமையாது உலகெனின்
விடை: ஒழுக்கம் இராது, ஒழுக்கு
தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக
விடை: தோன்றாமை நன்று
வரையா மரபின் மாரி போல்
விடை: கொடுக்கும் தன்மை
பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கைப் போல்
விடை: எளிதில் வெல்லுதல்
ஒருமையுள் ஆமை போல்
விடை: அடக்கம்
ஊருணி நீர் நிறைதல்
விடை: செல்வம்
மருந்தாகி தப்பா மரம்
விடை: தீர்த்து வைத்தல்
செல்வற்கே செல்வம் தகைத்து
விடை: அடக்கம்
பாராங்கல் மீது விழும் மழைநீர் போல்
விடை: சிதறிப்போதல்
மடவார் மனம் போல்
விடை: மறைந்தனர்
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல்
விடை: பொறுமை, பொறுத்தல்
அத்தி பூத்தாற் போல்
விடை: அறிய செல்வம்
அனலில் இட்ட மெழுகு போல்
விடை: வருத்தம், துன்பம்
அலை ஓய்ந்த கடல் போல்
விடை: அமைதி, அடக்கம்
அழகுக்கு அழகு செய்வது போல்
விடை: மேன்மை
அடியற்ற மரம் போல்
விடை: துன்பம், விழுதல், சோகம்
இஞ்சி தின்ற குரங்கு போல்
விடை: துன்பம், வேதனை
இடி ஓசை கேட்ட நாகம் போல்
விடை: அச்சம், மருட்சி, துன்பம்
இழவு காத்த கிளி போல்
விடை: ஏமாற்றம், நினைத்தது கை கூடாமை
உயிரும் உடம்பும் போல்
விடை: ஒற்றுமை, நெருக்கம், நட்பு
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல்
விடை: தெளிவு
ஊசியும் நூலும் போல்
விடை: நெருக்கம், உறவு
எலியும் பூனையும் போல்
விடை: பகை, விரோதம்
எரிகின்ற நெய்யில் எண்ணெய் ஊற்றினார் போல்
விடை: வேதனையைத் தூண்டுதல்
ஒருநாள் கூத்திற்கு மீசை சிரைத்தாற் போல்
விடை: வெகுளித்தனம், அறியாமை
கல்லுப்பிள்ளையார் போல்
விடை: உறுதி, திடம்
சுதந்திர பறவை போல்
விடை: மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம்
கடல் மடை திறந்தாற் போல்
விடை: விரைவு, வேகம்
கடலில் கரைத்த பெருங்காயம் போல்
விடை: பயனற்றது, பயனின்மை
கடன் பட்டான் நெஞ்சம் போல்
விடை: மனவருத்தம், கலக்கம்
காட்டாற்று ஊர் போல்
விடை: அழிவு, நாசம்
கிணற்றுத் தவளை போல்
விடை: அறியாமை, அறிவின்மை
கிணறு வேட்ட பூதம் பிறந்தது போல்
விடை: அதிர்ச்சி, எதிர்பாரா விளைவு
குன்று முட்டிய குருவி போல்
விடை: வேதனை, துன்பம், சக்திக்கு மீறிய செயல்
குடடி போட்ட பூனை போல்
விடை: பதட்டம், அழிவு, துன்பம்
சாயம் போன சேலை போல்
விடை: பயனின்மை
சூரியனை கண்ட பணி போல்
விடை: மறைவு, ஓட்டம்
தாயைக் கண்ட சேயைப் போல
விடை: மகிழ்ச்சி
இலைமறை காய் போல்
விடை: மறைபொருள்
மழைமுகம் காணாப் பயிர் போல
விடை: வாட்டம்
விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல
விடை: பயனற்றது
சர்க்கரைப் பந்தலில் தேன்மழை பொழிந்தது போல
விடை: மிக்க மகிழ்வு
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல
விடை: நட்புக்கு உதவுபவன்
மண்ணுக்குள் மறைந்திருக்கும் நீரைப் போல
விடை: மாந்தருள் ஒளிந்திருக்கும் திறன்
இணருழந்தும் நாறா மலரனையார்
விடை: விரித்துரைக்க இயலாதவர்
குந்தித் தின்றால் குன்றும் மாளும்
விடை: சோம்பல்
வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவது போல
விடை: அறிவற்ற தன்மை
வளர்ந்த கடா மார்பில் பாய்வது போல
விடை: நன்றியின்மை
புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது
விடை: சான்றாண்மை
சேற்றில் மலர்ந்த செந்தாமரை
விடை: குடிபிறப்பின் சிறப்பு
அனலில் விழுந்த புழுப்போல
விடை: தவிர்ப்பு
கண்ணைக் காக்கும் இமை போல
விடை: பாதுகாப்பு
நீர்க்குமிழி அன்ன வாழ்க்கை
விடை: நிலையாமை
உமி குற்றிக் கைவருந்தல் போல
விடை: பயனற்ற செயல்
பல துளி பெருவெள்ளம்
விடை: சேமிப்பு
நத்தைக்குள் முத்துப் போல
விடை: மேன்மை
ஊமை கண்ட கனவு போல
விடை: கூற இயலாமை, தவிப்பு
பூவோடு சேர்ந்த நார் போல
விடை: உயர்வு
நாண் அறுந்த வில் போல
விடை: பயனின்மை
மேகம் கண்ட மயில் போல
விடை: மகிழ்ச்சி
தாயைக் கண்ட சேயைப் போல
விடை: மகிழ்ச்சி
சிறகு இழந்த பறவை போல
விடை: கொடுமை
மழை காணாப் பயிர் போல
விடை: வறட்சி
நட்புக்கு கரும்பை உவமையாகச் சொன்ன இலக்கியம்
விடை: நாலடியார்
இயற்கை தவம் என்ற அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்
விடை: சீவக சிந்தாமணி
திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்
விடை: பெரியபுராணம்
இரட்டைக் காப்பியம் என்ற அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்
விடை: சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை
வள்ளலார் என்று போற்றப்படுபவர்
விடை: இராமலிங்க அடிகளார்
விருத்தமெனும் ஒண்பாவில் உயர்ந்தவர்
விடை: கம்பர்
வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவது போல
விடை: அறிவற்ற தன்மை
நீர்க்குமிழி அன்ன வாழ்க்கை போல
விடை: நிலையாமை
காராண்மை போல ஒழுகுதல்
விடை: வள்ளல் தன்மை
நிலத்தறைந்தான் கை பிழையாதற்று
விடை: துன்பம்
விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல
விடை: பயனற்றது
புதையல் காத்த பூதம் போல
விடை: பயனின்மை
தாமரை இலை தண்ணீர் போல
விடை: பற்றற்றது
பால்மனம் மாறா குழந்தை போல
விடை: வெகுளி
கடல் மடை திறந்த வெள்ளம் போல
விடை: விரைவாக வெளியேறுதல்
உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல
விடை: நட்பு
இடியோசை கேட்ட நாகம் போல
விடை: அச்சம், மிரட்சி
புலி சேர்ந்து போகிய கல்லனை போல
விடை: வயிறு
சிப்பிக்குள் முத்து போல
விடை: மேன்மை
உமிகுற்றி கை வருந்தல் போல
விடை: பயனற்ற சொல்
நீரும் நெருப்பும் போல
விடை: விலகுதல்
வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்
விடை: முயற்சிக்கேற்ற பலன்
எட்டாப்பழம் புளித்தது போல
விடை: விலகுதல்
கடன்பட்டவர் நெஞ்சம் போல
விடை: வேதனை
நவில்தோறும் நூல் நயம்போல
விடை: பண்பாளரின் தொகுப்பு
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல
விடை: நட்பு
அன்றளர்ந்த தாமரை போல
விடை: சிரித்த முகம்
பகலவனைக் கண்ட பனி போல
விடை: நீங்குதல்
குன்றேறி யானை போர் கண்டது போல
விடை: செல்வத்தின் சிறப்பு
கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று
விடை: இன்னா சொல்
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல
விடை: தெளிவு
பகலவனை கண்ட பனிபோல
விடை: துன்பம் நீங்கிற்று
சிறுதுளி பெரு வெள்ளம்
விடை: சேமிப்பு
தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும்
விடை: பாசம், பந்தம்
நகமும் சதையும் போல
விடை: ஒற்றுமை
நீர் மேல் எழுத்து போல
விடை: நிலையற்ற தன்மை
கண்ணைக் காக்கும் இமை போல
விடை: பாதுகாப்பு
அடியற்ற மரம் போல
விடை: வீழ்ச்சி
செல்லரித்த நூலை போல
விடை: பயனின்மை
வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல
விடை: நம்பிக்கை துரோகம்
கிணற்றுத் தவளை போல
விடை: அறியாமை
செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல
விடை: பயனற்றது
அச்சில் வார்த்தாற் போல
விடை: உண்மைத் தன்மை
ஊமை கண்ட கனவு போல
விடை: இயலாமை
மதில் மேல் பூனை போல
விடை: முடிவெடுக்காத நிலை
பசுத்தோல் போர்த்திய புலி
விடை: வஞ்சகம்
குரங்கு கையில் பூமாலை போல
விடை: பயனற்றது
நீறு பூத்த நெருப்பு போல
விடை: பொய்த்தோற்றம்
இலைமறை காளிணி போல
விடை: மறைபொருள்
அத்தி பூத்தாற்போல
விடை: எப்பொழுதாவது
பசுமரத்தாணி போல
விடை: ஆழமாக பதித்தல்
நாய் பெற்ற தெங்கப்பழம்
விடை: அனுபவிக்க தெரியாமை
வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சியது போல
விடை: துன்பத்தை
மழை காணா பயிர் போல
விடை: வாட்டம் அதிகப்படுத்துதல்
திருடனுக்கு தேள் கொட்டியது போல
விடை: தவிப்பு

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: