தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள் – Industrial Centres in Tamilnadu

தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள் 

Lists of  Industrial cities in Tamilnadu

இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police, TN Forest, RPF) தேவையான தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை நகரங்கள் (Lists of  Industrial cities in Tamilnadu)  பற்றிய முழு தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.   படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள்.

Topic :  GK Questions For All Exams

சென்னை பற்றிய தகவல்


 

தொழில்துறை நகரங்கள்


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: