தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தி நிலை Tamilnadu Agriculture Rank List

 தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித்திறன் நிலை 

Tamilnadu Agriculture Rank List 

இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police, TN Forest, RPF) தேவையான தேசிய அளவில் வேளாண் உற்பத்தில் தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித்திறன் நிலை பற்றிய முழு தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.   படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள்.

Topic :  GK Questions For All Exams

 


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: