State festival TNPSC Question

கீழ் கண்டவைகளில் எந்த ஒரு பண்டிகை, சிக்கிம் மாநில பண்டிகையுடன் தொடர்புடையது?

Which one of the following festivals is associated with the sikkim state festival?

winter carnival 2019The Sikkim Red Panda Winter Carnival Festival which is named after the exotic Red Panda, the state animal of Sikkim, is the biggest tourism festival of the state and aims at promoting communal harmony and ‘Unity in Diversity’, whereby all the ethnic communities of Sikkim come together to celebrate life and culture.

 

The International Red Panda Day (IRPD) is celebrated on the third Saturday of September every year to raise public awareness and support for red panda conservation issues. In 2021, the IRPD is being observed on 18 September 2021. The day was launched by the Red Panda Network in 2010. The first international red Panda day was celebrated on 18th September 2010.

 

Sangai Festival

வட கிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரின் தனிச்சிறப்பான திருவிழா சங்காய் திருவிழா. அந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே காணப்படும் சங்காய் (நாலு கொம்பு) மான் இனத்தின் பெயரிலேயே இந்தத் திருவிழா 2010-ம் ஆண்டிலிருந்து ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது.

 

மாநிலச் சுற்றுலா வளர்ச்சியை நோக்கமாகக்கொண்டு, மாநிலத்தின் பண்பாடு பாரம்பரியத்தின் பெருமைகளையும் கைவினைப் பொருட்களின் சிறப்புகளையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்தத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு நவம்பர் 21 முதல் நவம்பர் 30 வரை உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

 

Every year in the month of November, Manipur rejoices at its best by celebrating its biggest cultural festival – the Sangai Festival. And, it’s getting bigger with each year.

Sangai Festival, the biggest annual cultural festival organized by Department of Tourism, Manipur is celebrated for 10 days every year in the fall of November in Imphal, the capital city of Manipur, with the finest aspiration to uphold Manipur as a world-class tourism destination staging the best of its art and culture, handloom and handicrafts, indigenous sports and various other traditional activities. This year the festival has shortened to only a week – from the 24th till 30th of November but has been expanded to other districts such as Bishnupur and Senapati keeping in view with the increasing number of visitors.

MSF 2019 1

 

எந்த மாநிலத்தில் சங்காய் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது?

நாகாலாந்து
மிசோரம்
திரிபுரா
மணிப்பூர்

 

 

Kharchi Festival:

கர்ச்சி பூஜை திருவிழா என்பது திரிபுராவின் மிகவும் பிரபலமான பண்டிகைகளில் ஒன்றாகும்.
இது திரிபுராவின் தலைநகரான அகர்தலாவில் (புராண அகர்தலா) உள்ள பதினான்கு கடவுள்களின் கோயில் வளாகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.
ஒரு வார காலம் கொண்டாடப்படும் இத்திருவிழா ஜூலை மாதத்தில் அமாவாசையை அடுத்த எட்டாம் நாளில் தொடங்குகின்றது.

இவ்விழாவானது பூமித் தாயின் மாதவிடாய் காலத்திற்கு அடுத்து அதனைச் சுத்தம் செய்வதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது.
விலங்குகள் பலியிடுதலும் இந்தப் பண்டிகையின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாகும்.

Kharchi is one of the most popular festivals of Tripura. However, given the participation of people transcending the communities, it has gained a universal character. It is also said to have been influenced by the Brahmanical Hindus. The festival associated with the indigenous tribal deities is held in June-July at old Agartala. Only head-images are identified by various Brahmanical names like “Hara”, “Uma”, “Hari”, “Maa”, “Bani”, “Kumar”, “Ganesh”, “Brahma”, “Pritthi”, “Ganga”, “Abdi”, “Kamesh” and “Himadri”. These head-images have been accepted as popular deities by the Hindus of Tripura also. There are many legends about these fourteen deities floating in the state.
The ceremonial worship starts a day before the festival. Buffalo, richha, he-goats, eggs, bamboo poles and pipes, umbrella, earthen pot, duck, pigeon, bamboo stick, thread, cotton, turmeric, vermilion, wine, banana leaves and rice are some of the important ingredients for the worship. “Chantai” or the chief priest chants mantras and his assistant sacrifices the animals. A grand colourful fair held on this occasion continues for seven days. The uniqueness of the festival lies in the fact that this becomes a symbol of peace, harmony and fraternity as people irrespective of cast, creed and religious flock to the place to the celebrate the festival.

The Kharchi Puja festival has started in which state of India?

The Kharchi Puja festival has started in which state of India?
[A]West Bengal
[B]Tripura
[C]Odisha
[D]Tamil Nadu

Tripura
The 7-day long Kharchi Puja festival has started at Chaturdas Devta Temple in Old Agartala, Tripura. It is a century old traditional festival of Tripura. The uniqueness of the fest lies in offering Puja to the head-images of 14 God and Goddesses, who live in a locked room throughout the year and it is only during the first week of Shukla Paksha of Ashad of Bengali calendar year they are brought out so that the devotees can see them. The head images of 14 God and Goddesses symbolize with Hindu Gods like Hara, Uma, Hari, Vani, Kartik etc. Because of the beliefs of the festival, Tripura is also known as the land of fourteen gods.

  Bihu
Tucked away in the far eastern corner of the country and safely guarded by the mighty Brahmaputra River, Assam is one of the most beautiful, serene and magnificent states of India. Bihu is the official state festival of Assam, which is celebrated thrice in a year. Bihu in Assam marks the three distinct phases of the farming calendar.

Bihu is a secular festival that is celebrated by people from all parts of Assam irrespective of caste creed or religious background. The first Bihu is known as the Rongali Bihu or Bohag Bihu, which is celebrated in the month of April. The second Bihu is known as Kati Bihu or Kongali Bihu, which is celebrated during the month of October and finally there is Magh Bihu, which is observed during the month of January.

Bihu is a traditional festival where people cook traditional meals using rice and wear traditional clothes. Dance and music forms an important part of the celebration and the festivities continues for seven days at a stretch. The entire festival is extremely secular in nature and is deeply connected with agriculture.

Bihu Festival

Bihu is the essence of Assam and is celebrated across the state with a tremendous zeal and enthusiasm. There are three Bihu festivals namely ‘Bohag Bihu’ celebrated in the month of ‘Bohag’ (Baisakh, the middle of April), ‘Magh Bihu’ celebrated in the month of ‘Magh’ (the middle of January), and ‘Kati Bihu’ celebrated in the month of ‘Kati’ (Kartik, the middle of October). Each of the Bihu festival has its own significance and is celebrated with its own traditions.

The Bohag Bihu, also called the Rongali Bihu is a festival of merriment and heralds the Assamese New Year and the onset of spring. The first day of the Bohag Bihu is called Goru Bihu. Bulls and cows are bathed with turmeric, fed with gourds and brinjals and provided with new attaching ropes. The second day of the Rongali Bihu festival (the first day of the Assamese New Year) is called the Manuh Bihu. Men, women and children put on new clothes, special dishes are prepared at every home for feasts, Pitha’s of various kinds are the pre requites. It is a day of merriment and festivity. People visit their friends and relatives with food items and gifts. The close relatives and friends are also gifted with hand-woven scarves called ‘Gamucha’ as an honorary felicitation.

“பிகு” – எனும் அறுவடைத் திருவிழா எங்கு கொண்டாடப்படுகிறது?

கேரளா
மேகாலயா
அஸ்ஸாம்
திரிபுரா

ஜனவரி 14, 15-ல் அசாம் மாநிலத்தில் மாஹ் பிகு என்ற பெயரில், நெல் அறுவடைத் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.

கர்நாடகா, ஆந்திராவில் மகாசங்கராந்தி என்ற பெயரிலும் கொண்டாடப்படும் அறுவடைத் திருவிழா இதுவாகும்.

மேலும், ஜனவரி 13-ல் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களில் லோஹ்ரி என்ற பெயரில், கோதுமை அறுவடைத் திருவிழாவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d bloggers like this: