பொதுத் தமிழ் திருக்குறள் 25 அதிகாரம் PDF

பொதுத் தமிழ் திருக்குறள் 25 அதிகாரம் PDF

பொதுத் தமிழ்  பகுதியில் பகுதி ஆ.  1. திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், தொடரை நிரப்புதல் (இருபத்தைந்து அதிகாரம் மட்டும்) அன்பு, பண்பு, கல்வி, கேள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பொறை, நட்பு, வாய்மை, காலம், வலி, ஒப்புரவறிதல், செய்நன்றி, சான்றாண்மை , பெரியாரைத் துணைக் கோடல், பொருள்செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவை கூறல், ஊக்கமுடைமை, ஈகை, தெரிந்து செயல்வகை, இன்னா செய்யாமை, கூடா நட்பு, உழவு… போன்ற  25 அதிகாரம் மட்டும் இடம் பெற்றுள்ளன.

TNPSC GROUP 2  PREVIOUS YEAR QUESTION PDF

TNPSC Group 4 Last 6 Years Old Question Papers

TNPSC GROUP 4 AND 2 2A BOOKS(TM/EM) LINK

 

POTHU TAMIL BOOKS ORDER LINK 

  TNPSC Pothu Tamil Original Question Book

Tamil Ilakkanam Complete PDF – All Topics in One PDF

JOIN CURRENT AFFAIRS  TELEGRAM LINK  

Download TNPSC App

TNPSC Group 2/2A- STUDY MATERIALS

பொதுத் தமிழ் திருக்குறள் 25 அதிகாரம் PDF

பொதுத் தமிழ் திருக்குறள் சிறப்பு தகவல்கள்

திருக்குறள் அன்புடைமை

திருக்குறள் பண்பு

திருக்குறள் கல்வி

திருக்குறள் கேள்வி

திருக்குறள் அறிவு

 திருக்குறள் அடக்கம்

திருக்குறள் ஒழுக்கம்

திருக்குறள் பொறை

திருக்குறள்  நட்பு

  திருக்குறள் வாய்மை

  திருக்குறள் காலம்

  திருக்குறள் வலி,

திருக்குறள் ஒப்புரவறிதல்

 திருக்குறள் செய்நன்றி

  திருக்குறள் சான்றாண்மை

திருக்குறள் பெரியாரைத் துணைக் கோடல்

திருக்குறள் பொருள்செயல்வகை

  திருக்குறள் வினைத்திட்பம்

திருக்குறள் இனியவை கூறல்

திருக்குறள் ஊக்கமுடைமை

  திருக்குறள் ஈகை

திருக்குறள் தெரிந்து செயல்வகை

 திருக்குறள் இன்னா செய்யாமை

திருக்குறள் கூடா நட்பு

  திருக்குறள் உழவு

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Whatsapp us
    %d