புரோட்டோபிளாசம் – அறிவியல் முக்கிய பகுதி

பொது அறிவியல் – முக்கிய பகுதிகள் 

Science Important Topics For All Exam

இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய அறிவியல் சார்ந்த தகவல்கள் (Important Science Notes) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள்.

புரோட்டோபிளாசம்  சார்ந்த முக்கிய வினாக்கள்

 

வைரஸ் : Download PDF

X – கதிர்கள் – Click Here 

Study Materials : Download

Online Test : Take Test

Current Affairs : Download 

Athiyaman Team provides tnpsc science notes, rrb science pdf, tntet science notes, tn police science notes, tn si science notes, tntet paper 1 science, tntet paper 2 science, tnpsc group 4, tnpsc group 2a science, science imporatant topics,  science questions and answers, science model questions, science online test for all exams..etc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: