அறிவியல் – தனிமம் உலோகம் அலோகம்

பொது அறிவியல் – முக்கிய பகுதிகள் 

Science Important Topics For All Exam

இந்த பக்கத்தில் அனைத்து தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TNTET, TRB, RRB, TN Police) தேவையான முக்கிய அறிவியல் சார்ந்த தகவல்கள் (Important Science Notes) தனிமம் உலோகம் அலோகம் உலோக போலி  கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து பயிற்சி பெறுங்கள் . தேர்வில் வெல்ல அதியமான் குழுமத்தின் (Athiyaman Team) வாழ்த்துக்கள்.

தனிமம் உலோகம் அலோகம் உலோக போலி
சார்ந்த முக்கிய வினாக்கள்

 

புரோட்டோபிளாசம்  : Download PDF

வைரஸ் : Download PDF

X – கதிர்கள் – Click Here 

Study Materials : Download

Online Test : Take Test

Current Affairs : Download 

Athiyaman Team provides tnpsc science notes, rrb science pdf, tntet science notes, tn police science notes, tn si science notes, tntet paper 1 science, tntet paper 2 science, tnpsc group 4, tnpsc group 2a science, science imporatant topics,  science questions and answers, science model questions, science online test for all exams..etc.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: